Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Delta-Etec: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Delta-Etec gevestigd aan de boterbloemlaan 19, te Vlissingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Middelburg onder KvK-nummer 53627741. Delta-Etec exploiteert de websites ‘www.verlichtingvoordetailhandel.nl’ en ‘www.verlichtingvoorbedrijven.nl’. Via deze websites kunnen klanten online verlichting aanschaffen.

b. Klant: diegene die via de websites ‘www.verlichtingvoordetailhandel.nl’ en/of ‘www.verlichtingvoorbedrijven.nl’ een bestelling plaatst.

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Delta-Etec.

d. Website: de websites ‘www.verlichtingvoordetailhandel.nl’ en ‘www.verlichtingvoorbedrijven.nl’.

Artikel 2 algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Delta-Etec die tot stand komen via Delta-Etec, www.verlichtingvoordetailhandel.nl en ‘www.verlichtingvoorbedrijven.nl’.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Websites
De website kan links bevatten naar andere websites dan www.verlichtingvoordetailhandel.nl, www.verlichtingvoorbedrijven.nl en Delta-Etec kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Delta-Etec kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

4.2 Delta-Etec is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar commerciële uitingen, mailingen of op de website.

Artikel 5 Geleverde verlichting
5.1 De bestelling wordt geleverd wanneer de klant zijn bestelling heeft gedaan contant of via een bankbetaling voorafgaand aan de levering ‘www.verlichtvoordetailhandel.nl’ en ‘www.verlichtingvoorbedrijven’. Er worden geen kosten voor het leveren berekend als u woonachtig bent op Walcheren of wanneer hier onderling afspraken zijn gemaakt.

5.2 Delta-Etec garandeert niet dat de geleverde verlichting geschikt is voor het doel waarvoor de klant de verlichting wil gebruiken.

5.3 De verstrekte informatie en het de te leveren verlichting worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, Delta-Etec kan echter niet garanderen dat de verstrekte informatie en het geleverde verlichting foutloos of volledig is.

Artikel 6 verplichtingen van de klant
6.1 Alle gegevens en informatie die de klant via de website aan Delta-Etec verstrekt, dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.

6.2 De klant vrijwaart Delta-Etec voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 7 prijzen
7.1 Opgegeven prijzen voor de verlichting is inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7.2 Delta-Etec is te allen tijde gerechtigd de prijzen voor de verlichting aan te passen.

Artikel 8 betaling en levering
8.1 Betaling geschiedt middels bank overschrijven / contant bij afleveren

Delta-Etec     

->         binnen 30 dagen (na schriftelijk akkoord DELTA-ETEC)
->         conform offerte

www.verlichtingvoordetailhandel.nl

->         via bank (levering na ontvangst betaling)
->         contact bij afleveren
->         binnen 30 dagen (na schriftelijk akkoord DELTA-ETEC)

www.verlichtingvoorbedrijven.nl

->        via bank (levering na ontvangst betaling)
->        contact bij afleveren
->        binnen 30 dagen (na schriftelijk akkoord DELTA-ETEC)

Artikel 9 klachten en verjaring
9.1 Klachten over de geleverde verlichting kunnen worden gemeld bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

9.2 Klachten worden door Delta-Etec binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

9.3 Alle aanspraken jegens Delta-Etec die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Delta-Etec zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 10 aansprakelijkheid
10.1 Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. Delta-Etec is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het gebruik maken van de website alsmede technische storingen.

10.2 Delta-Etec garandeert niet dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Delta-Etec streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

10.3 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Delta-Etec of haar ondergeschikten.

Artikel 11 overmacht
11.1 . Delta-Etec is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2 Omstandigheden in de zin van lid 1 van dit artikel zijn onder meer het niet functioneren van de host-server van Delta-Etec, storingen in het internetverkeer, storingen veroorzaakt door spam, een bedrijfsstoring, een storing op het door Delta-Etec gebruikte computernetwerk.

Artikel 12 geheimhouding
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 13 beveiliging en internet
13. 1 Delta-Etec zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Delta-Etec kan ter zake geen garantie geven.

 Strandwal 75, 4386HJ - VLISSINGEN

M: +31 (0) 634 76 83 20
E: info@delta-etec.nl

KvK: 53627741
BTW: NL001753679B26
Bank: NL02ABNA0576686573